Penne alla Vodka

Penne alla Vodka

18

Vodka Tomato Cream Sauce, Crispy Bacon, Fresh Basil, Parmesan